Gå til hovedindhold

Kvalitetsvurderinger på pleje.dk

Kvalitetsvurderingerne er et grundlæggende element på pleje.dk.

Pleje.dk har udvalgt seks parametre, hvorpå borgerne kan vurdere kvaliteten af den leverede plejeservice. Parametrene er valgt med afsæt i national og international forskning af borgeroplevet kvalitet.

De seks kvalitetsparametre er:

 • Samlet tilfredshed
 • Indflydelse
 • Samme medarbejdere
 • Aftalt tidspunkt
 • Hjælp til selvhjælp
 • Værdighed

Borgeren kan vurdere leverandørernes leverede plejeservice på en skala fra 1-5, angivet som stjerne.

Pleje.dk kan til enhver tid udskifte, begrænse eller supplere de valgte kvalitetsparametre.

Ændringer i kvalitetsparametrene sker i dialog med pleje.dk’ Advisory Board. Det er dog pleje.dk der fuldt ud har ansvaret for de kvalitetsparametre, der anvendes på pleje.dk.

Indsamling af vurderinger

Pleje.dk indsamler kvalitetsvurderingerne via www.pleje.dk, hvor borgerne, eller deres pårørende, guides igennem 4 trin, når de ønsker at aflevere en kvalitetsvurdering. Hvis man som borger har fysisk svært ved at afgive en kvalitetsvurdering, kan man sammen med ens pårørende afgive en vurdering af den plejeservice, der er givet til borgeren. Det er endvidere muligt som pårørende at afgive sin egen vurdering, og angive at denne er afgivet som pårørende til en borger, der modtager pleje.

Pleje.dk kan understøtte medlemmerne i at indsamle vurderinger. Det kan ske ved, at leverandøren kan uddele postkort fra pleje.dk, hvor leverandøren opfordrer sine kunder til at gå ind på Pleje.dk for at afgive en vurdering. Leverandøren kan også udsende en mail til deres kunder, med et link til pleje.dk, hvor borgeren opfordres til at afgive en vurdering.

Validering af indsamlede kvalitetsvurderinger

Pleje.dk kvalitetssikrer de vurderinger, der afgives af borgerne og pårørende på pleje.dk. Det gør pleje.dk, fordi troværdige kvalitetsvurderinger er fundamentet for, at ældre borgere trygt kan vælge plejeservice til eget hjem.

Kvalitetssikringen sker både digitalt og ved direkte kontakt til borgerne.

For digital vurdering, validerer pleje.dk alle vurderingerne for at sikre;

 • at de er afgivet af en unik person ved digitalt at tjekke de oplysninger, som personen har oplyst
 • at det kun er muligt for en borger eller pårørende at afgive en vurdering af den samme leverandør inden for en periode på 3 måneder

For direkte kontakt validerer pleje.dk via stikprøver;

 • om vurderingerne er afgivet af den borger, der står som afsender af vurderingen
 • om vurderingen fra borgeren rent faktisk omfatter den service, der er modtaget
 • om servicen er leveret af den leverandør, som borgeren har angivet

Stikprøverne sker ved, at borgeren, der har afgivet vurderingerne, kontaktes af pleje.dk mhp. at bekræfte eller afkræfte ovenstående tre punkter. Der foretages løbende stikprøver, så der er gennemført stikprøver på minimum 10 % af de viste vurderinger på leverandørens profil. Dog foretages der en validering på de første fem anmeldelser pr. leverandør, hvor alle borgerne ringes op, og herefter overgår anmeldelserne til en stikprøvekontrol.

Større antal stikprøver kan udtages, hvis pleje.dk vurderer, at der er behov for dette.

Stikprøverne udføres kun på de leverandører, der har tegnet et medlemskab til pleje.dk

Offentliggørelse af kvalitetsvurderingerne

Kvalitetsvurderingerne offentliggøres løbende på pleje.dk, og vurderingerne vises på den enkelte private plejeleverandørs eller kommunens profil på pleje.dk. Derved kan alle borgere, der har et behov for plejeservices se, hvordan den leverede kvalitet opleves af borgerne for en given leverandør.

En løbende offentliggørelse af kvalitetsvurderingerne giver samtidig de private plejeleverandører og kommuner mulighed for at se, om igangsatte forbedringer giver resultat.

For alle vurderinger der afgives, indestår Pleje.dk for, at borgeren kan afgive sin vurdering anonymt overfor leverandøren. Det vil sige, at pleje.dk ikke udleverer den enkelte borgers vurderinger til leverandøren eller oplyser om en given borger har indgivet en vurdering.

Visning af leverandørens vurderinger

Medlemmer af pleje.dk vil på deres profil på pleje.dk fremstå med et mærkat, der angiver, at de vurderinger der er afgivet, er valideret af pleje.dk. Medlemmernes vurderinger vil desuden blive vist i fuldt omfang. Det vil sige med oplysninger om

 • samlet vurdering udtrykt gennem et antal stjerner
 • vurderinger på hvert af de seks kvalitetsparametre, udtrykt gennem et antal stjerner

Leverandører der ikke er medlemmer, vil fremstå med et mærkat der angiver, at de vurderinger, der er anmeldt, har gennemgået en digital vurdering, dvs. at de fremstår som ikke valideret.

For leverandører, private og kommunale, der ikke er medlemmer, begrænses visningen af kvalitetsvurderingen til en samlet kvalitetsvurdering på baggrund af de seks parametre.

Den begrænsede visning indebærer, at leverandører, der har opnået en samlet kvalitetsscore på tværs af de seks parametre på over 3 stjerner, kun vises med oplysning om, at leverandøren har fået en sammenlagt score på 3+ i de indsendte vurderinger. For en vurdering under 3 angives den indmeldte score. For begge visninger vil det fremgå med en tydelig markering af, at vurderingerne ikke er valideret.

Den begrænsede visning af ikke-medlemmers profil sker som følge af, at pleje.dk ikke gennemfører en manuel validering af de indkomne vurderinger og for at gøre borgerne opmærksomme på, at der er en vis usikkerhed forbundet med vurderingerne.

Når der afgives en vurdering, kan borgeren vælge at skrive en anbefaling. Pleje.dk gennemgår alle anbefalinger før de offentliggøres på pleje.dk. Pleje.dk forbeholder sig ret til ikke at offentliggøre en anbefaling, hvis den indeholder et upassende sprog eller oplysninger, der kan kompromittere borgerens anonymitet eller den person, som har leveret plejen. Hvis det er muligt for pleje.dk, forbeholder pleje.dk sig ret til at anonymisere anbefalingen og efterfølgende offentliggøre denne, så længe det ikke ændrer ved anbefalingens grundlæggende budskab. Dette kan gøres uden anmelderens godkendelse.

Det er kun medlemmer af pleje.dk, der kan få offentliggjort anbefalinger fra borgerne på deres profilvisning. Pleje.dk offentliggør anbefalingerne for den måned, hvor vurderingen er afgivet. Det betyder, at anbefalingen vil indeholde oplysningerne som eksempelvis ”marts 2024”.

Varighed af en af afgivet vurdering

En vurdering indgår i en leverandørs samlede vurdering i 2 år, efter at den er afgivet. Vurderinger, der er mere end 2 år gamle, tages ud af leverandørens samlede vurderinger. Dette sker for, at borgerne kan foretage deres valg af leverandør på et aktuelt anbefalet grundlag.

Hvis en leverandør kommer under 5 -10 vurderinger inden for de seneste 2 år, så vil vurderingerne og anbefalingerne ikke længere være synlige for brugerne.

Fjernelse af vurderinger

Pleje.dk opbevarer brugervurderinger og alle de oplysninger man som borger har indtastet i optil 3 år fra afgivelsen af vurderingerne og anbefalingerne. Efter 1 år bliver brugervurderingerne opbevaret som anonymiseret data.

En borgers indsendte anmeldelse frigives med markering af eksempelvis ”juni 2024”. Dette for at sikre borgernes anonymitet, når vurderingen offentliggøres på pleje.dk. Hvis en borger ønsker at få fjernet en vurdering, vil det være muligt for pleje.dk at fjerne vurderingen i op til 1 år efter afgivelse. Efter 1 år er data opbevaret anonymt og kan ikke fjernes fra pleje.dk, grundet anonymiseringen. Hvis vurderingen i øvrigt er korrekt, og der ikke er angivet tungtvejende individuelle årsager til ønsket om sletning, så vil pleje.dk beholde oplysningerne i de angivne 3 år ud fra vores ønske om en troværdig og faktuel korrekt formidlingstjeneste.

Pleje.dk sletter som udgangspunkt ikke vurderinger, fordi pleje.dk ikke ønsker, at en vurdering kan gøres til genstand for handel og trusler fra plejeleverandøren. Dette gælder uanset, om det er en god eller dårlig vurdering, der er afgivet. Vurderingen kan allerede være brugt i andre sammenhænge, og pleje.dk ønsker altid at bevare den oprindelige vurdering og tekst af hensyn til pleje.dk’ troværdighed som formidlingstjeneste.